भारत छोड़ो आन्दोलन

भारत छोड़ो आन्दोलन

‘भारत छोड़ो आन्दोलन‘ या ‘अगस्त क्रान्ति’ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन  की अन्तिम महान् लड़ाई थी, जिसने